TE DREJTAT E BORDIT TE INSTITUCIONIT ARSIMOR

Bordi ka te drejte:

a) t'i kerkoje drejtorit te institucionit (drejtorit) t'i raportoje per kushtet e te nxenit,

arritjet e nxenesve dhe per aspekte te zbatimit te legjislacionit ne institucion;

b) te ftoje per t'u kerkuar mendim nendrejtor, mesues, kryetarin e keshillit t€

prind€rve, kryetarin e qeveris€ sd nxen€sve, specialiste dhe perfaqdsues nga OJF;

c) t'i drejtohet me shkrim ose te  takoje perfaqesues te njesise arsimore vendore dhe

njesise baze te qeverisjes vendore per permiresimin e kushteve te te nxenit ne

institucion.

DETYRAT E BORDIT

1. Bordi ka p€r detyre:

a) te miratoje planin afatmes€m dhe ate vjetor t€ institucionit

b) te miratoje planin e shpenzimeve t€ institucionit arsimor p€r fondet te cilat

sigurohen nga institucioni;

c) td miratoj6 kurrikul€n e hartuar nga institucioni arsimor;

d) t€ marre pjese ne procedurat e em€rimit e te largimit t€ drejtorit te institucionit

arsimor dhe te mesuesit.

e) te shqyrtoje rregulloren e brendshme te institucioni!

0 te miratojd hapjen dhe mbylljen e sh6rbimeve te institucionit per te tret€!

g) te shqyrtoje raportin vjetor financiar te institucionit;

h) te ndjek€ pdrmbushjen e objektivave te planit vjetor te institucionit.

2. Bordi p€rpiqet p€r te siguruar kontribute t€ ligjshme vendase ose tE huaja p€r

mbar€vajtjen e institucionit.

3. Kryetari i bordit i raporton k€shillit te prinderve te institucionit per veprimtarind e

bordit, ne nje takim te perbashk€t te bordit dhe keshillit te prind€rve nE fund te vititshkollor.

 

 

 

 

 

 

KRYETARI I BORDIT

 

Kryetari i bordit:

a) zgjidhet ne mbledhjen e pare t€ bordit me shumicen e thjeshte t€ votave te fshehta

(Kryetari i bordit nuk €shte mdsues);

b) drejton veprimtarin€ e bcrdit

c) drejton ndarjen e detyrave ndermjet anetar€ve t€ bordit

d) drejton hartimin dhe zbatimin e planit vjetor te bordit;

e) shkarkohet me shumice te thjesht€ t€ votave te fshehta t€ an€tareve te bordit per

moskryerje t€ detyrave te tij.

 

 

PERBERJA E BORDIT

 

1. Bordi ka kryetarin dhe sekretarin e tij.

2. Bordi i institucionit perbehet nga prinder te nx€nesve, mesues, perfaqesuesi i

njesise baze te qeverisjes vendore perkatdse, nxenes (kur eshte e mundur) dhe

pjesetar€ t€ tjere te komunitetit (me ndikim ne komunitet, nga bota e biznesit,

perfaq€sues t€ OJF-ve, t€ cilet nuk jane prinder te nxen€sve).

3. Drejtori i institucionit arsimor nuk ben pjese nE bord.

4. Ne institucionet arsimore me me pak se 24 klasa, ne kohen kur bordi ngrihet, ai

p€rbehet nga pese vete.

Ky bord ka 1 mesues, 1 prind, 1 nxenes, 1 pjestar tjet€r i komunitetit dhe

perfaqesuesin e njesisebaze te qeverisjes vendore perkatese.

Kur bordi nuk ka nxenes, perbehet nga 7 melsues, 2 prind€r, 1 pjes€tar tjeter i

komunitetit dhe perfaq6suesi i nj€sise ba:z€ tE qeverisjes vendore p6rkat€se.

Ne institucionet arsimore me t€ pakten Z4klasa, bordi p€rb6het nga shtate vete. Ky

bord ka 1 m€sues, 2 prinddr, 2 nx€nds, tr pjes€tar tjet€r i komunitetit dhe

perfaqdsuesi i nj€sis€ bazl t€ qeverisjes vendore p€rkat€se.

Kur bordi nuk ka nxenes, p€rbehet nga 1 mesues, 3 prinder, 2 pjestar te tjere te

komunitetit dhe perfaqesuesi i njesise baze t€ qeverisjes vendore perkatese.

5. Prinderit zgidhren me shumice votash t€ fshehta nga keshilli i prinderve.

Mesuesi zgjidhet me shumic  votash te fshehta nga k€shilli i m€suesve.

Nxen€sit zgjidhen me shumic€ votash nga qeveria e nx€n6sve.

Pjesetaret e tjere te komunitetit p€rfshihen n€ bord me nismen e tyre dhe

perzgjidhen me votim te fshehte nga anetar€t e tjer€ t€ bordit

.6. Perfaq€suesi ne keshillin e

bashkis€ ose komun€s perkatese.

7. N€ bord b€n pjese, pa t€ drejt€ vote, nj€ perfaqesues i njesise arsimore vendore ose

nje i deleguar i saj, i cili merr pjese rregullisht ne mbledhjet e bordit.

8. Kryetari dhe an€tar€t e bordit:

a) nuk duhet te ken€ lidhje familjare me drejtorin (bashkeshort/bashkeshorte,

prind, vella/mot€r, f€mije n€ mosh€ madhore, prind€r te bashk€shortit a

e bashkeshortes);

b) nuk duhet te kene precedente penal€;

c) te mos jen€ ne forumet drejtuese te partive politike.


NGRITJA E BORDIT

1. Pergjegj€sin€ per ngritjen e bordit td nje institucioni arsimor e ka perfaq€suesi i

njesise arsimore vendore ne bord (perfaqesuesi).

2. Titullari i njesise arsimore vendore siguron nga njesia baz€ e qeverisjes vendore

list€n e perfaqesuesve t€ tyre nd bordet e institucioneve arsimore pdrkatdse.

3. Perfaqdsuesi drejton mbledhjet e keshillit te mesuesve per zgjedhjen e mesuesit n€

bord dhe organizon p€rfshirjen n€ bord td pjes€tar6ve te tjere nga komuniteti.

FUNKSIONII I BORDIT

1. Bordi funksionon per nje periudhe trevjecare.

2. Bordi mblidhet jo me pak se tri here ne vit. Mbledhjet e tjera zhvillohen ose me

nism€n e kryetarit te bordit ose te shumic€s s€ thjeshte te an€tar€ve te tij.

3. Mbledhja e bordit zhvillohet kur marrin pjese jo m€ pak se 3 /5 e anetareve te

tij, p€rndryshe shtyhet.

4. Bordi i merr vendimet me shumic€ t€ thjeshte votash. Vendimet nenshkruhen nga

kryetari dhe sekretari.

5. Veprimtaria e an€tareve te bordit eshte vullnetare dhe nuk paguhet.

6. Kryetari dhe anetari i bordit largohet nga bordi kur gjate dy viteve to

njepasnj€shme mungon ne te pakt€n gjysrnen e mbledhjeve t€ tij.

 


SEKRTETARI I BORDIT

 

1. Mesuesi, anetar i bordit, esht€ sekretar i bordit.

2. Sekretari:

a) p€rgatit materialet q€ do te shp€rndahen n€ mbledhjet e bordil

b) mban shenimet e mbledhjeve te bordit;

c) lajmeron an€taret e bordit dhe te ftuarit per mbledhjen e radhes

d) mban arkivin e bordit ne nje mjedis te institucionit.

DREJTORI I INSTITUCIONIT DHE BORDI

 

Drejtori i institucionit ka p€r detyr€:

a) ti dordzoje kryetarit te bordit kopje t€ udhezimeve e rregulloreve te ministrit te

Arsimit dhe t€ Shkenc€s dhe t€ titullarit te njesise arsirnore vendore, te cilat i

perkasin veprimtarise se institucionil;

b) ti raportoj€ bordit per ceshtje te mbarevajtjes se shkoll€s per te cilat kryetari i bordit

i paraqet drejtorit kerkese me shkrim;

c)ti dorezoje kryetarit te bordit nje kopje t€ raportit te inspektimit, rezultatet e

nx€n€sve te shkolles n€ provimet komb€tare dhe cdo studim qe krahason

institucionin me institucionet e tjera;

d) yi siguroje bordit nje mjedis per zhvillimin e takimeve te tij;

e) t'i siguroje bordit nje vend per arkivin e tij.