MIRËSEERDHËT NË FAQEN TONË

KALENDARI 2016

STRUKTURA E VITIT SHKOLLOR 2016-2017 TE JETE SI ME POSHTE:

 

NE ARSIMIN BAZE

 

MESIM

 FILLON ME 13 SHTATOR 2016 DHE MBARON ME 09 QERSHOR 2017

 

PUSHIME:

PERIUDHA E PARE: 24 DHJETOR 2016 DERI ME 4 JANAR 2017.

PERIUDHA E DYTE: 31 MARS 2017 DERI ME 4 PRILL 2017.

 

 

PROVIMET E LIRIMIT ZHVILLOHEN NE PERIUDHEN 09-30 QERSHOR 2017.

NJOFTIME

TE ENJTEN E FUNDIT TE ÇDO MUAJI ZHVILLOHET MBLEDHJE ME PRINDERIT E TE GJITHA KLASAVE NGA I - IX

 

FALEMINDERIT  

KËSHILLI I PRINDËRVE

 

KLARA GRAÇI - KRYETARE E BORDIT

 

 

 

KRENAR FERATI- KRYETAR I KESHILLIT TE PRINDERVE

.

QEVERIA E NXËNËSVE

RUDINA BALLABANI - Mesuese Koordinatore

JOANA GRACI        - Presidente e Qeverise se Nxenesve

LLUKA ZOTO     - Sekretare 

 

KRYETARI I BORDIT

 

a) zgjidhet ne mbledhjen e pare t€ bordit me shumicen e thjeshte t€ votave te fshehta

(Kryetari i bordit nuk €shte mesues);

b) drejton veprimtarin€ e bcrdit

c) drejton ndarjen e detyrave ndermjet anetar€ve t€ bordit

d) drejton hartimin dhe zbatimin e planit vjetor te bordit;

e) shkarkohet me shumice te thjesht€ t€ votave te fshehta t€ an€tareve te bordit per

moskryerje t€ detyrave te tij.